Dluhopis neboli obligace je cenný papír (z angličtiny také bond), vyjadřující peněžitý či komoditní (příp. jiný naturální) závazek oprávněného subjektu nebo jiné společnosti (emitenta) vydávající tento finanční instrument vůči věřiteli, který si dluhopis u takového subjektu pořídil, a jehož zakoupením mu vyvstávají do budoucna závazky v podobě příslušného úročení, závisejícího na likviditě a dalších faktorech, vyplývajících z typu obligace.


Tím pádem se jedná o tzv. zastupitelný cenný papír, s nímž je tedy spojeno nejen právo na splacení dlužné částky, ale také vyplacení stanovených výnosů a povinnost emitenta splnit veškeré další závazky, k nimž se upsal při jeho uvolnění.

Státní dluhopisy jsou jistota

sporeniNejtypičtějším příkladem všech dluhopisů jsou státní dluhopisy. Jsou tudíž vydávány státem a jejich garantem je Ministerstvo financí ČR. Česká národní banka se pak pomocí tzv. holandské aukce stará o jejich emisi a rovněž o vyplácení úroků. Jelikož státní dluhopisy patří v rámci České republiky mezi obligace s nižší mírou rizika, jsou mezi nejrůznějšími českými i zahraničními investory z řad fyzických i právnických osob velmi oblíbené, a stát tak díky nim může investovat například do posílení infrastrukturního systému, nebo jimi splácet státní deficit. Jedná-li se naopak o státní útvar, jenž je všeobecně vnímán jako rizikovější, musí emitenti přilákat investory kupříkladu tím, že zaplatí vyšší úrok kvůli rizikové přirážce. Mezi podobný typ těchto státních obligací patří ještě dluhopisy komunální neboli municipální, jejichž vydavatelem je státní správa na nižší úrovni, tedy nějaký samosprávný celek jako třeba kraj.

Tyto dluhopisy dále dělíme podle doby splatnosti na krátkodobé dluhopisy s dobou splatností do jednoho roku, dále střednědobé dluhopisy se splatnostní dobou od jednoho roku do deseti let a dlouhodobé dluhopisy s dobou splatnosti nad deset let. Česká národní banka emituje všechny tyto druhy. Mezi primární dealery těchto obligací patří např:

  • Barclays Bank Plc
  • Deutsche Bank AG
  • Goldman Sachs International
  • HSBC Bank Plc
  • JP Morgan Securities Plc
  • Morgan Stanley & Co International Plc

Všechny tyto společnosti mají sídlo v Londýně. Dále ING Bank N. V. se sídlem v Amsterdamu a následují společnosti mající své sídlo v České republice, resp. v Praze: Česká spořitelna a. s., Československá obchodní banka a. s., Citibank Europe Plc, Komerční banka a. s. a PPF banka a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Pokud jde o krátkodobé dluhopisy, jedná se zejména o prodej státních pokladničních poukázek nebo poukázky ČNB. V rámci všech dluhopisů probíhají různé aukce (nyní zpravidla jednou měsíčně) a jejich výsledky jsou zveřejněny na stránkách Ministerstva financí ČR nebo ČNB, stejně jako emisní kalendáře prodeje a seznamy všech ostatních – krátkodobých, střednědobých i dlouhodobých dluhopisů.

Odkazy na emisní kalendáře a jednotlivé aukce:

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnich-dluhopisu/emisni-kalendare-spp

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/trh_statnich_dluhopisu/spp/poukazky.jsp

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/trh_statnich_dluhopisu/spp/aukce_kd.jsp

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/hospodareni/rizeni-statniho-dluhu/emise-statnich-dluhopisu/emisni-kalendare-sdd

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/trh_statnich_dluhopisu/sd/FT_NEJLIKVIDNEJSI_EMISE_SD.HTM

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/trh_statnich_dluhopisu/sd/aukce_sdd.jsp

 

Jak jsou na tom korporátní dluhopisy?

Korporátní neboli podnikové dluhopisy jsou obligace, jejichž emitentem je nějaká společnost. Cílem vydání takového dluhopisu může být získání kapitálu k nějaké činnosti (od modernizace korporace, přes její rozšíření až např. po odvrácení bankrotu). Tyto obligace mají různou míru rizikovosti, od čehož se pak odvíjí velikost úroků.

Zejména tyto dluhopisy můžeme dále dělit podle způsobu úročení: obligace s pevným kupónem (zúročením), s proměnlivým variabilním kupónem (proměnlivým zúročením), s nulovým kupónem a tzv. indexované dluhopisy. Mimo jiné pak známe ještě konvertibilní dluhopisy, prioritní dluhopisy, podřízené, svlečené, vypověditelné, perpetuitní, naturální nebo dluhopisy s odloženou platbou. Důležitým faktorem rozhodujícím pro jejich následné úročení je pak právě jejich rizikovost či likvidita. Obecně pro tyto cenné papíry platí, že jejich rozličné deriváty vznikly díky nejrůznějším finančním inovacím oproti akciím, které již po staletí zůstávají téměř neměnné.

Primární trh podnikových dluhopisů je stejně jako ten se státními v ČR značně rozvinutý. Zpravidla stačí zadat do vyhledávače klíčové heslo „korporátní dluhopisy“ a vyjede Vám spousta odkazů, kde je možné do nich investovat.

http://www.activecapital.cz/wp-content/uploads/2016/08/sporeni.jpghttp://www.activecapital.cz/wp-content/uploads/2016/08/sporeni-150x150.jpgadminKam investovat peníze?Dluhopis neboli obligace je cenný papír (z angličtiny také bond), vyjadřující peněžitý či komoditní (příp. jiný naturální) závazek oprávněného subjektu nebo jiné společnosti (emitenta) vydávající tento finanční instrument vůči věřiteli, který si dluhopis u takového subjektu pořídil, a jehož zakoupením mu vyvstávají do budoucna závazky v podobě příslušného úročení, závisejícího na likviditě...investice a obchodování